Foto: Abigail Renberg

Verksamhetsåret 2022

Evangeliska Frikyrkans (EFK) gemensamma vision är: "Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen". EFK är en församlings- och missionsrörelse som vid årsskiftet bestod av 281 församlingar med sammanlagt 32 040 medlemmar.

2022 var på flera sätt ett händelserikt år

I början av året påverkade pandemin fortfarande förutsättningarna för verksamheten. När lättnaderna kom kunde både det lokala och nationella arbetet återta många delar som varit vilande under flera år.

Krigets påverkan
Den händelse som starkast har påverkat världen och även EFK har varit Rysslands krig mot Ukraina. Vi i EFK fick en förfrågan att ta göra en insats och genom en samordning av organisationen, församlingar, gårdar och individer kunde vi tillsammans ta emot över 200 personer och därmed ge dem en god start på sin tid i Sverige.

Kriget har sedan fått andra konsekvenser som energiproblem, lågkonjunktur och inflation. Detta är konsekvenser som vi troligtvis kommer få leva med en längre tid.

Process kring frågan om samkönade relationer
Under 2022 har processen kring samkönade relationer Öppnas i nytt fönster. fortsatt genom arbetsgruppens arbete och genom processdagar. En delrapport presenterades till kongressen 2022 och en slutrapport läggs fram till representantskapsmötet maj 2023.

Internationellt
Efter pandemin fanns det ett stort behov av att mötas igen och följa upp det omfattande arbete för Guds rike som vi får vara en del av. Med våra partner för att fullfölja visionen om att ge hela evangeliet till hela människan i hela världen.

Framåt
Vi ser hur Gud kallar oss att fortsätta gå med evangelium om frihet i en tid då behoven är tydligare än någonsin. Det uppdraget vill vi ännu tydligare stå i tillsammans.

Richard Hultmar
Ordförande EFKs styreslse

Ingemar Forss
Missionsdirektor

Linalie Newman
Missionsdirektor

Foto: Michael Korsgren och Ludvig Werner

2022 i siffror

Medlemmar

32 040

Döpta

445

Medlemsutveckling inom EFK år 2002-2022

Antal döpta inom EFK
år 2002-2022

Var kom pengarna från 2019-2022?

 • Gåvor från privatpersoner
 • Församlingar
 • Övriga organisationer

Var kom pengarna från 2022?

 • 34 % Gåvor från privatpersoner
 • 56 % Församlingar
 • 10 % Övriga organisationer

Var kom pengarna från 2021?

 • 32 % Gåvor från privatpersoner
 • 61 % Församlingar
 • 7 % Övriga organisationer

Nyckeltal 2019-2022

Skriv tabellbeskrivning här


2022

2021

2020

2019

Resultat (tkr)

 
Insamlade medel

53 988

51 446

45 981

52 020

Verksamhetsresultat

530

5 356

2 557

4 931

Årets resultat efter förändring av
ändamålsbestämda medel

742

950

683

2 386

Ekonomisk ställning

 
Fritt eget kapital (tkr)

13 984

13 241

12 291

11 608

Soliditet, %

69

69

66

63

Kassalikviditet, %

146

168

114

79

För definitioner av nyckeltal, se Redoivsnings- och värderingsprinciper.
Samfundets resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkning i årsredovisningen.

Insamlade gåvor till internationella regioner 2022

 • 29 % Europa, Mellanöstern och Nordafrika
 • 26 % Afrika
 • 30 % Asien
 • 14 % Latinamerika och Iberiska halvön

13 %

Andel av EFKs totala intäkter som används för administration- och insamlingskostnader. (2021 = 13 %)

Får ej överstiga 25 % enligt Svensk Insamlingskontroll

Sverige

Lovsång under medarbetarkonferensen i Lugnetkyrkan, Falun, november 2022. Foto: Kristina Sandin

Lovsång under medarbetarkonferensen i Lugnetkyrkan, Falun, november 2022. Foto: Kristina Sandin

Stöd och utveckling för att bli en rörelse av missionella församlingar

Sverigeprogrammet arbetar med att ge stöd och träning för att grunda församlingar, träna ledare och stärka församlingarnas förmåga att tjäna i samhället. Programmet ger stöd till medarbetare samt rådgivning och service till församlingar i olika frågor.

Församlingsrörelsen visade stort engagemang för Ukraina

Jag skriver detta på årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina. En händelse som präglat oss alla på många sätt under året som gått. Vi i EFK fick tidigt frågan från Polen om vi kunde hjälpa till med att skapa en säker flyktväg från Polen och vidare till Sverige, vilket vi sa ja till. För Sverigeprogrammet blev det en total omställning i vårt arbete under ett par månader, då flera av oss jobbade praktiskt med projektet. Vi ordnade totalt fyra bussar som körde från Polen med flyktingar till Hjälmargården varifrån de sedan slussades vidare. Från rörelsen var det fem gårdar, nio kyrkor och 37 privata hem som tog emot flyktingar. Jag har sällan sett ett sådant engagemang som vi fick se under förra våren. Det var mycket vackert på olika sätt mitt i allt mänskligt lidande. Jag känner mig stolt över att tillhöra en församlingsrörelse som klev fram så tydligt mitt i krisen.

Vår längtan är att få se en rörelse av missionella församlingar i Sverige och Ukrainakrisen har gett oss många exempel på det. Men vi längtar efter mer och vi vill finnas med och rusta för det. Vi har under året tränat unga pionjärer och tagit fram kursen ”Att gå med Jesus”, som handlar om hur vi kan leva missionella liv. I höstas startade vi ett projekt där vi satsar på missionell diakoni. I det arbetet har vi ett särskilt fokus på psykisk ohälsa, pornografi och utsatta områden. Enligt polisen finns det 61 utsatta områden i Sverige. Låt oss som församlingsrörelse stiga fram igen och göra dessa områden till våra prioriterade områden!

Cahtrine Nygren
Ledare för Sverigeprogrammet

Årets tre viktigaste händelser

Nytt kursmaterial producerades

Kursen ”Att gå med Jesus” lanserades och genomfördes i några församlingar under hösten. Syftet är att utrusta människor att dela evangeliet i vardagen.

Fler mötesplatser för de som leder unga

I början av hösten ordnades Kick-off för ungdomsledare/pastorer och senare Ung Ledare 365 som riktade sig till ideella ledare.

Nätverk för medarbetare i församlingarna

Våra regionala nätverk Vi i EFK Leda fortsätter att utvecklas och mötas regelbundet. Det finns 11 nätverk i Sverige och ett i Österbotten.

Nyckeltal som sammanfattar året

26

nya deltagare i höstens
start av Ung Pionjär

218

ukrainska flyktingar fick
tillfälligt boende genom EFK

215

deltagare på årets medarbetarkonferens

Tacka för:

 • Vår satsning på missionell diakoni som satte i gång under hösten.
 • Alla ledare som på olika sätt vägleder barnen i våra församlingar.
 • Alla församlingar som tagit emot ukrainska flyktingar på olika sätt.

Torpkonferensen 2022

Första konferensen efter pandemin

Äntligen fick vi mötas fysiskt på Torp efter två års uppehåll. Glädjen var stor!

Angeläget tema

Temat för konferensen var ”Helande och hopp för vår värld”.

Tonårskonferensen samlade många

Det var en stor uppslutning av ungdomar på tonårskonferensen vilket vi gläds åt!

EFK UNGs Bidragsspår

EFK UNGs Bidragsspår ger stöd till barn och unga

Föreningar i församlingar

Finns till för de församlingar som valt att organisera barn- och ungdomsverksamheten i föreningsform för att få statsbidrag.

Ledarträning

Vi var med och anordnade ledarlägret UNG Ledare 365 på fyra olika platser.

Bidrag för barn och unga

Under 2022 gavs drygt 1,3 miljoner kronor i bidrag till våra 37 föreningar, Torpkonferensen och Måla drömmen Ung.

Utbildning

Foto: Zandra Erikshed

En stor bredd av utbildningar

Inom EFK bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet genom våra tre folkhögskolor, genom vår högskola och genom de utbildningar som genomförs av organisationen.

EFK är en av huvudmännen i Liljeholmens folkhögskola, Hyllie Parks folkhögskola och Örebro folkhögskola. Folkhögskolorna bedriver dels allmänna kurser och profilerade utbildningar där bland annat bibelskolor och lärjungainriktade kurser inkluderas. Utöver detta erbjuder även skolorna språkkurser och uppdragsutbildningar i samarbete med lokala myndigheter.

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT), den teologiska högskola vi äger tillsammans med Pingst och Alliansmissionen, fortsätter att utvecklas. Skolan håller en hög kvalitet och är strategiskt viktig för formandet av framtidens pastorer och ledare i rörelsen. Under 2022 valde rektor Niklas Holmefur att avsluta sin tjänst. En rekryteringsprocess präglade därför hösten och ett beslut togs i början av 2023 att Ulrik Josefsson skulle tillträda som ny rektor för ALT.

I EFK bedrivs även en omfattande utbildningsverksamhet som inte sker genom några av våra skolor. Det handlar till exempel om utbildningar för församlingsledare, ledarkonferenser, pionjärträning och missionskurser. Till viss del sker dessa utbildningar i samarbete med studieförbundet Bilda.

Ett ledarforum har formerats för Utbildningsprogrammet. Där finns rektorerna för våra skolor samt en missionsdirektor, representant från EFKs Sverigeprogram och missionsideolog från Internationella programmet.

Ingemar Forss
Missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan
& ledare för Utbildningsprogrammet

ALT Marcus Fritsch Gemensamma dagar

ALT:s personal augusti 2022.

Akademi för ledarskap och teologi (ALT)

- ett ledande centrum för församlingsnära teologi

Årets tre viktigaste händelser

ALT är i full gång

ALT är i full gång efter en tid av begränsningar. Undervisning varje vecka, livet i församlingar och gemensamma dagar med hela utbildningen.

Ledande centrum för församlingsnära teologi

ALT sammanför teologi och församling till exempel genom välbesökta temadagar om kyrkans sociala ansvar, barns bild av Gud och ungdomars syn på sin tro.

Samma riktning med ny ledning

Rekryteringen av ny rektor under hösten visade att ALT bärs av många och att riktningen i teologi och verksamhet ligger fast.

Nyckeltal som sammanfattar året

154

studenter som gått pastors- och ledarprogrammet under året

120

församlingar som samverkar med ALT

440

enskilda studenter som har studerat på ALT under året

Tacka för:

 • ALT:s nya ledning som ger kraft och inspiration för framtiden.
 • Möjligheten att träna nya människor för tjänst i Guds rike.
 • Forskning och undervisning för att hjälpa församlingar att växa.

Foto: Zandra Erikshed

Liljeholmens folkhögskola

Centrala lokaler i Linköping

De centrala lokalerna för filialen i Linköping blir mer kända, vilket är roligt och ökar antalet deltagare.

Vårdkurs

Terminsutbildning för personer med svenska som andraspråk för att närma sig arbetsmarknaden, blir permanentad.

Bilda, Gårdshuset

Samarbetet med Gårdshuset gällande Allmän kurs, svenska som andra språk, fördjupas för deltagare och lärare.

Svenskundervisning för ukrainare i Fylstakyrkan, Kumla. Foto: Örebro Folkhögskola

Svenskundervisning för ukrainare i Fylstakyrkan, Kumla. Foto: Örebro Folkhögskola

Örebro folkhögskola och Götabro bibelskolor

Götabro: Bibelskolor, retreat, fest

Högt söktryck till bibelskolorna! Götabro kök serverade över 5000 måltider till Torpkonferensen!

Personalresa till EFKs projekt i Aten

Mycket uppskattade dagar med studiebesök, gemenskap och möten med EFK´s medarbetare på plats.

Svenska från dag 1 för ukrainare i Kumla

Folkhögskolan startade tillsammans med Fylstakyrkan, Kumla undervisning för flyktingar från Ukraina.

Samtal och fika. Foto: Hyllie Park

Hyllie Park Folkhögskola

Jubileum

25-årsjubileum har firats med en kulturdag där klasser bidrog med olika inslag.

Projetk för ukrainare

Projekt för ukrainska flyktingar har genomförts med 475 deltagare i samarbete med åtta församlingar.

Ny huvudman

Skillinge Missionshus har valts in som ny huvudman för skolan.

Internationellt

Foto: Anneli Dagernäs

EFK i världen

Vår gemensamma internationella mission berivs i ett 30-tal länder i regionerna Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern/Nordafrika och Latinamerika/Iberiska halvön.

Utmaningar och glädjeämnen i vårt internationella arbete

Året har präglats av Rysslands invasion av Ukraina. Det har haft direkt påverkan på EFKs arbete utifrån att vi har haft långa relationer och arbete i Ukraina. Det har även på ett betydande sätt präglat hela världen när det gäller mattillgång, matsäkerhet, ekonomiska förändringar, inflation och ökad oro. Kopplat till situationen med flyktingar från Ukraina hotades det med betydande neddragningar av statliga biståndsmedel under innevarande år. Detta är en av de saker som inneburit betydande utmaningar och merarbete i våra regioner samt för våra samarbetspartners. Glädjande nog blev inte neddragningarna så omfattande vilket gjorde att vi kunde genomföra alla våra insatser i stort sett som planerat. Vi genomförde även som rörelse en katastrofinsamling, den hittills största, och har stöttat insatser i Ukraina utifrån Europeiska Baptistfederationen som påtagligt bidragit i en svår och utsatt situation.

Flera viktiga insatser har mer tydligt kunnat ta fart i och med att restriktionerna för covid-19 har lättat och att partnerbesök har kunnat återupptas. Under året har det varit möjligt att samla våra samarbetspartners i Asien och Afrika till konferenser och gemensamma överläggningar. Under året har det även genomförts en undersökning av församlingarnas engagemang i internationellt arbete och mission. Tydligt är att det finns ett påtagligt engagemang för missionsarbete i församlingsrörelsen.

Daniel Råsberg
Missionsideolog

Nyckeltal som sammanfattar året

129

projekt fördelade på fyra fokusområden

33

länder där EFK är verksamt

80

samarbetspartners

EFK i Latinamerika och Iberiska halvön

Representanter för EFKs samarbetspartner i Peru var för första gången på besök i Sverige, september 2022. Foto: Ludvig Werner

Representanter för EFKs samarbetspartner i Peru var för första gången på besök i Sverige, september 2022. Foto: Ludvig Werner

CIBI 110 år

Vi kommer in i samlingslokalen med svenska och brasilianska flaggor, det är kongress för vår samarbetspartner CIBI i Brasilien och det är också 110 år sedan första missionären sändes från Filadelfiakyrkan i Örebro. Från EFK är Daniel Råsberg och Anna-Maria Jonsson på plats och håller tal och överlämnar gåva. Så fint att få fira ett samarbete som pågått i så många år och som fortgår med nya metoder och former.

Peruaner på besök i Sverige

I september tog EFK emot det första officiella besöket från vår samarbetspartner i Peru till Sverige. Det kom fyra personer som besökte sju församlingar samt EFKs Sverigekontor. Det var ett fint sätt att närma oss varandra och göra arbetet i Peru känt för vår församlingsrörelse.

De sociala insatserna i Paraguay finns nu på 10 platser

Det sociala arbetet i Paraguay som har sin bas i församlingsrörelsen håller på att utvecklas ytterligare och trycket från lokala församlingar har ökat. Man känner ett ökat behov av att arbeta socialt som en del av församlingarnas arbete. Under 2022 utökade arbetet till 10 platser och fler är på gång.

Besök i Aten

I april 2022 hade organisationen Silla Vacía i Spanien, som arbetar mot människohandel och som vi i EFK samarbetar med, möjlighet att besöka arbetet i Aten för ett studiebesök hos Threads of Hope för att få mer kunskap om hur man kan stödja kvinnor att komma ur människohandeln. Till Aten kom ett team på sju personer från Valencia med bland annat EFK-missionären Anna-Maria Mehmedovic.

Insamlingsbehov

5 042 tkr

(5 323 tkr under 2021)

Insamlade gåvor

4 752 tkr

(5 231 tkr under 2021)

Antal anställda

2

(5 - år 2021)

 • 2 anställda Kvinnor
 • 0 anställda Män

Samarbetspartners

Brasilien: Convencão das Igrejas Batistas Independentes (CIBI), Federacão das Entidades e Projetos Assistenciais da CIBI (FEPAS)

Paraguay: Centro Cristiano Asistencial Betel (CCAB), Convención de las Iglesias Bautistas Betel (CIBB)

Peru: Misión desde América del Sur (MASUR)

Portugal: Convencão das Igrejas Batistas Independente em Portugal

EFK i Asien

Foto: Abigail Renberg

Foto: Abigail Renberg

Afghanistan – ett land i stor nöd

Efter talibanernas övertagande i Afghanistan har situationen försämrats dramatiskt. Under 2022 kunde EFKs partner återuppta delar av sitt arbete och bemöta nöden bland människor genom byutveckling och grundläggande hälsovård. En särskild insats för kvinnors hälsa görs inom mödravård.

Vi vill se förvandlade samhällen

Ett nytt regionalt program som inkluderar EFKs alla fyra fokusområden påbörjades under året. Programmet syftar bland annat till att stärka kyrkans roll i samhället. I september hölls en konferens där 70 representanter från hela Asien kom samman för att lära och dela erfarenheter om vi kan arbeta för att se förvandlade samhällen.

Människor kommer till tro trots förföljelse

I Indien ökar förföljelsen mot kristna. Många pastorer och kristna erfar fysiskt våld, diskriminering och falska anklagelser. Trots det fortsätter EFKs samarbetspartner att träna församlingsplanterare som betjänar människor genom ord och handling. Många människor kommer till tro när de får uppleva Guds kärlek. Målet är att nå 100 miljoner människor med evangeliet om Jesus.

Högre studier – en väg till värdighet och försörjning

I Asien tvingas många barn in i arbete i tidig ålder på grund av fattigdom. Tyvärr leder det till fortsatt utsatthet och fattigdom för både individen och familjen. Under året har 30 barn och unga vuxna fått stipendium för att kunna fortsätta studera efter grundskolan. Stödet ger möjlighet till en yrkes- eller universitetsutbildning.

Insamlingsbehov

10 605 tkr

(10 416 tkr under 2021)

Insamlade gåvor

10 639 tkr

(10 841 tkr under 2021)

Antal anställda

15

(14 - år 2021)

 • 9 anställda Kvinnor
 • 6 anställda Män

Samarbetspartners

*Av säkerhetsskäl skrivs namnet inte ut.

Bangladesh: Faith Bible Church, World Concern Bangladesh (WCB)

Indien: A*, IMPACT

Japan: Japan Evangelical Church of Christ (JECC), Japan Evangelical Churches (JEC)

Kambodja: International Cooperation for Cambodia (ICC)

Centralasien: Nätverk i Centralasien*, Nya Generationen*, God calls *, I*AM* 

Sydostasien: H*, K* 

Mongoliet: Family Agricultural Resources Mongolia (FARM) , Jesus Assembly/Streams of Living Desert Erdenet, Joint Christian Services International (JCS), Mongolia Mission Centre (MMC)

Nepal: International Nepal Fellowship (INF), United Mission to Nepal (UMN)

Thailand: New Life Centre Foundation, Covenant Foundation, Ungdomscenter*, Scandinavian Pentecostal Mission (SPM), Thai-Lahu Foundation (TLF), Urban Light (UL) 

EFK i Afrika

Besök på den regionala konferensen i Arusha, Tanzania i klimatprogrammet. Foto: Anneli Dagernäs

Besök på den regionala konferensen i Arusha, Tanzania i klimatprogrammet. Foto: Anneli Dagernäs

Konferens om klimatet i Tanzania

I september hölls en regional konferens i programmet om klimat och resiliens i Arusha, Tanzania. Deltagare från Eswatini, Zambia, Tanzania och Centralafrikanska republiken deltog. Konferensen handlade om utmaningarna som klimatförändringarna för med sig och vad kyrkan kan göra för att hjälpa utsatta människor i samhället.  

Ny församling i Eswatini

I staden Manzini i Eswatini växer en ny församling fram utifrån Holiness Union Church (HUC). EFKs missionärer Sandra och Andreas Palm finns med i denna församlingsplantering och tillsammans med de lokala ledarna har församlingen med namnet Thembelisha – Nytt Hopp – formats. En församling som vill vara som en familj för människor i staden.

Generalkonferens i CAR

I juli hade EEB-kyrkan i Centralafrikanska Republiken sin Genralkonferens. Temat för undervisningen var Guds skapelse och kyrkans ansvar att vårda och förebygga katastrofer i en tid då många drabbas av klimatförändringarna. Med glädje och fest uppmärksammade man också att EEB firar 60 år som självständigt samfund.

Praktikanter på plats

Under året har vi tagit emot volontärer och praktikanter till både MBA i Zambia och FPCT i Tanzania genom StepOut och Götabro Bibelskola. Deras tid hos partners har varit väldigt uppskattad från båda håll. Visst blir det en del kulturkrockar men också många lärdomar och en möjlighet för ungdomarna att lära om mission och växa i tron.

Insamlingsbehov

8 426 tkr

(7 786 tkr under 2021)

Insamlade gåvor

9 235 tkr

(8 319 tkr under 2021)

Antal anställda

7

(7 - år 2021)

 • 4 anställda Kvinnor
 • 3 anställda Män

Samarbetspartners

Centralafrikanska republiken (CAR): Actions pour le Dévelopment Intégral des Humains (ADIH) , Eglise Evangelique Baptiste (EEB), Faculté de Théologie Ecangélique de Bangui (FATEB) 

Eswatini (fd Swaziland) : Holiness Union Church (HUC)

Mocambique: Igreja Uniao Baptista de Mozambique (IUBM), Centro Infantil Crianca Amada (CICA), Associacao Maos Que Falam (AMQF)

Sydafrika: Give a Child a Family (GCF), Holiness Union Church (HUC)

Tanzania: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT)

Zambia: Mpongwe Baptist Association (MBA)

EFK i Europa, Mellanöstern och Nordafrika

Dop i Ukraina, november 2022.

Dop i Ukraina, november 2022.

Aten, Grekland

I april slutfördes registreringen av Nea Koinonia och verksamheten kunde formellt slå upp dörrarna. Nea Koinonia fungerar som ett community center dit man bland annat kan komma för att fika och samtala. På centret finns också en så kallad freeshop där den som behöver har möjlighet att helt gratis få kläder som andra har lämnat in. En dag i veckan bjuder man på middag och gemenskap. Från och med mitten av maj kunde verksamheten hållas öppen fyra dagar i veckan och varje morgon inleds med en timmes bön.

ERRADA, Sudan

I mer än 20 år har EFK haft ett samarbete med ERRADA i Sudan. De senaste åren har stödet, med medel främst från SMR och Barnhjälpen, gått till insatser för barns rättigheter. Andra områden som har varit i fokus genom åren är hälsa, humanitärt stöd och stöd till funktionshindrade. I samband med att barnrättsprogrammet avslutades under 2022 avslutades också EFKs samarbete med ERRADA. Vi ser med stolthet och tacksamhet tillbaka på de insatser som gjorts genom åren för att förbättra livssituationen ett stort antal barn och vuxna. Läs mer samarbetet.

Ukraina

När kriget i Ukraina bröt ut den 24 februari 2022 utlyste vi i EFK snabbt en katastrofinsamling. Församlingars och individers respons var överväldigande. Via European Baptist Federation har EFK bidragit med 2,5 miljoner kronor till Ukrainska Baptistunionen som är landets största evangeliska samfund med över 2200 församlingar. De har gjort stora insatser för flyktingar och stödet från EFK har bland annat gått till ett projekt för att förse flyktingar med mat, värme under den bistra vintern. Läs mer om vinterprojektet.

Vi tackar Gud för förmånen att vi i EFK får finnas med i många goda partnerskap, där vi både får dela med oss och ta emot.

Insamlingsbehov

10 867 tkr

(9 959 tkr under 2021)

Insamlade gåvor

10 264 tkr

(9 768 tkr under 2021)

Antal anställda

13

(12 - år 2021)

 • 8 anställda Kvinnor
 • 5 anställda Män

Samarbetspartners

*Av säkerhetsskäl skrivs namnet inte ut.

Egypten: Think & Do, *,*

Frankrike: Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF)

Grekland: Threads of Hope, Glyfada Christian Center (GCC), Nea Koinonia

Jordanien: *

Libanon: paraplyorganisationen Lebanese Society for Education and Social Development (LSESD) där vi stödjer Arab Baptist Theological Seminary (ABTS), MERATH Relief and Community Development, Smart Kids with Individual Learning Differences (SKILD)

Nordafrika: Partner i två länder, *,*

Serbien: First Baptist Church of Belgrade, Bread of Life

Sudan: Emergency Relief Rehabilitation and Develop­ment Agency (ERRADA)

Regionala partnerskap: SAT-7, Middle East Concern (MEC), Set My People Free (SMPF), *

Insamling

Rubrik

Ledare av Staffan Jenemark.

Staffan Jenemark
Kommunikations- och insamlingschef

Tre viktiga insamlingar

179 800 kr

Julinsamling

Gåvor till julinsamlingen "Härlig är jorden" uppgick 2022 till ca 180 000 kronor.

3 522 000 kr

Katastrofinsamlingar

Under 2022 gjordes katastrofinsamlingar till Ukraina och Pakistan, där den största andelen gick till Ukraina.

12 518 000 kr

Ge för livet

Under 2022 har Ge för livet-insamlingen ökat med ca 70 % från föregående år. Katastrofinsamlingarna till Ukraina och Pakistan är en stor bidragande faktor.

Ge för livet Second hand

Finspång, Huskvarna, Norrköping, Örebro City och Örebro Nasta

Popup-butiker på flera platser

Under året har vi fokuserat på relation till församlingarna i vår lokala närhet.

Vi har under året haft flera popup-butiker. Bland annat på Medarbetarkonferensen i Falun, Finspångsmässan, Torpkonferensen, Skaras sommargård Planteringen och i Immanuelskyrkan, Örebro.

Utbyggnad i Nasta, Örebro

Ge för livet secondhand i Örebro, Nasta har fått dryga 100 kvm extra butiksyta. Butiksdelen har mer utvalda varor för att attrahera en yngre målgrupp.

Renovering i Finspång

Butiken i Finspång har renoverats och vårt utarbetade Butikskoncept har implementerats.

4 600 000 kr

Ge för livet Second hand-butikerna har 2022 tillsammans levererat ett överskott på drygt 4 600 000 kronor.

Testamentsgåva

En gåva med evighetsvärde

Genom att testamentera till förmån för Evangeliska Frikyrkan är du med och förverkligar visionen om att se ”växande församlingar förmedlar hela evangeliet till människan över hela världen”.

Det är en gåva som har ett verkligt evighetsvärde!
Varje år får Evangeliska Frikyrkan ta emot ett flertal testamentsgåvor. Beloppen kan variera från år till år.

Testamenten till EFK har genom åren haft en stor betydelse för missionsarbetet både i Sverige och i övriga världen. Genom testamenten kan EFK ta emot likvida gåvor, kapitalförsäkringar, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom. EFK är som samfund befriade från kapitalvinstskatt för aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter. Det innebär att hela testamentsgåvan går till EFKs arbete.

Den som funderar på att testamentera rekommenderar vi att ta kontakt med en bank eller en begravningsbyrå så testamentet blir upprättat på ett rätt sätt.

Det går också bra att kontakta Göran Didrikson på EFKs Sverigekontor om det finns ytterligare frågor.

Testamenten 2022

Under 2022 har 1 050 169 kronor i testamenterade gåvor tillfallit Evangeliska Frikyrkan. Vi minns med stor tacksamhet dessa vänners missionsiver, som tog sig uttryck i bön och offer. Vi ber att Herren kallar nya människor som kan bära visionen vidare.

Birgit Stadsberg
Ingegerd Landström
Gerhard Pålsson

Hemgångna medarbetare

De vänner vi här hedrar genom ett särskilt omnämnande har levt ett liv i tjänst för Gud. De har på olika sätt vigt sitt liv för missionen. Vi tackar Gud för dem alla.

Bror Lundin
Sivert Edorsson
Per-Inge Johansson
Carolina Conceição
Ulla Ingeson
Stefan Axelsson
Runar Jälmsjö
Astrid Simonsson
Kjell Rodheim

Årsredovisning

Evangeliska Frikyrkans årsredovisning för 2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
EFKs årsredovisning 2022.pdf Pdf, 563.4 kB. 563.4 kB 2023-08-15 16.04
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

#viiefk