Vad gör EFK och hur samarbetar vi?

I trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) samverkar 285 församlingar med totalt ca 32 000 medlemmar. Församlingarna vill tillsammans förmedla hela evangeliet till hela människan över hela världen.

Den lokala församlingen är EFKs utgångspunkt och viktigaste beståndsdel. De självständiga lokala församlingarna samverkar på olika sätt – inom ”rörelsen EFK” och inom ”organisationen EFK”.

EFK som rörelse

Evangeliska Frikyrkan är en församlings- och missionsrörelse där församlingarna samarbetar utifrån en gemensam vision: Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen.

För att stärka församlingarnas samverkan lokalt, regionalt och nationellt finns ett antal regionala nätverk för medarbetarna i rörelsen. Nätverken går under namnet Vi i EFK LEDA.

Illustration av nätverken i Vi i EFK LEDAFörstora bilden

Flera verksamheter och engagemang ryms inom rörelsen EFK, bland annat huvudmannaskap för folkhögskolor, högskola, familjehemsvård och samarbete med second hand-verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Illustration av närstående organisationer till EFK i Sverige.Förstora bilden

EFK som organisation

Tillsammans har församlingarna format en juridisk organisation. Mycket av det som församlingarna tillsammans har beslutat om verkställs i organisationen EFK. På församlingarnas uppdrag driver organisationen verksamhet i Sverige och internationellt genom tre verksamhetsprogram: Internationella programmet, Sverigeprogrammet och Utbildningsprogrammet. Organisationens uppdrag är att verka för en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället.

Illustration av EFKs organisationFörstora bilden

Internationellt engagemang

EFKs internationella mission bärs av församlingarna och sker i ett 30-tal länder. Arbetet organiseras i det Internationella programmet fördelat på regionerna Asien, Afrika, Europa/ Mellanöstern/Nordafrika samt Latinamerika/Iberiska halvön. I Region Asien fungerar det regionala missionscentret i Chiang Mai i Thailand som ett nav för verksamheten. Till stöd för det Internationella programmet finns en Sverigeavdelning.

Arbetet omfattar ett 90-tal insatser och sker i samarbete med ett 80-tal internationella partnerorganisationer och via utsända missionärer. Verksamheten sker i de fyra fokusområdena: Barns rättigheter, Församlingsbyggande, Hållbar försörjning och Mot människohandel.

Under Världen finns möjlighet att läsa mer om vad EFK gör i sitt omfattande internationella arbete.

Stöd till EFKs församlingar

Sverigeprogrammet är på olika sätt ett stöd för EFKs församlingar och arbetar med församlingsutveckling, församlingsgrundande samt rådgivning och service till församlingarna.

Sverigeprogrammet stödjer bland annat församlingarna i att starta och utveckla diakonalt arbete och vill sätta ett särskilt fokus på barn och unga samt utsatta områden i Sverige.

Utbildning

Utbildningsprogrammet är ett ramverk för flera skolor och utbildningar, där EFK finns med som huvudman, det gäller Liljeholmens folkhögskola, Hyllie Park Folkhögskola, Örebro Folkhögskola och Akademi för ledarskap och teologi (ALT). Under kurser och utbildningar finns möjlighet att läsa mer om vilka skolor, kurser och utbildningar som ryms inom EFK.

Evangeliska Frikyrkans Sverigekontor

Evangeliska Frikyrkans Sverigekontor finns i Örebro och är knutpunkten för organisationens arbete. Som stödfunktioner till programmen finns Resursavdelningen och Kommunikationsavdelningen, som till exempel arbetar med EFKs arrangemang, ekonomifrågor, hantering av gåvogivande samt kommunikations- och personalfrågor.

Det är vid Kongressen de stora besluten tas

EFKs kongress är det högsta beslutande organet i organisationen. Det kan gälla beslut om inriktning, förändringar i stadgar, val av missionsdirektor och styrelse. Kongressen hålls vartannat år. Då inbjuds församlingarna att skicka personer (ombud) som representerar den lokala församlingen och dess åsikter. Hur många ombud som en församling kan sända varierar beroende på storleken på församlingen. Missionsdirektorn väljs av kongressen och med en mandatperiod på fyra år med möjlighet till omval. Missionsdirektorn leder organisationen EFK enligt de riktlinjer som styrelsen satt upp. Kongressen väljer även ordförande till EFKs styrelse.