Samtalet om samkönade relationer i EFK

De senaste åren har vi i Evangeliska Frikyrkan (EFK) varit inne i en process runt frågan om samkönade relationer. Vid EFKs kongress 2020 gav församlingarna i uppdrag till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som skulle belysa frågan utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med ledorden missionell, baptistisk, evangelikal och karismatisk. Vid representantskapsmötet i maj 2023 presenterade arbetsgruppen sin slutrapport över bearbetningen. På den här sidan hittar du all information om arbetet och slutrapporten.


Kort om EFK och hur vi samarbetar

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse med ca 270 självständiga lokala församlingar i Sverige som tillsammans har omkring 31 000 medlemmar. EFKs församlingar har ett stort internationella engagemang i drygt 30 länder.

Här kan du läsa mer om vilka EFK är och hur vi samarbetar. Öppnas i nytt fönster.


Bakgrund till processen 2020-2023

På EFKs kongress 2020 gav församlingsrörelsen styrelsen i uppdrag att arbeta med frågan om samkönade relationer, enligt en motion med titeln "Hur för vi vidare samtalet om samkönade relationer inom samfundet och blir en välkomnande och lärjungaformande gemenskap för alla".

Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som består av ett 20-tal personer med bred representation i rörelsen. Syftet med arbetet var att belysa frågorna utifrån EFKs teologiska profil Öppnas i nytt fönster.. Rörelsen har bjudits in att delta i arbetet genom uppsamlingsmöten och processdagar.


Arbetsgruppens uppdrag

Uppdraget till arbetsgruppen var att analysera

hur omtänkandet i samhället när det gäller samkönade relationer påverkar en rörelse som EFK och hur våra församlingar och deras medlemmar ser på samkönade relationer. Utifrån en teologisk och etisk reflektion bör ges goda råd för hur situationen kan hanteras på församlingsnivå samt reflektera över vilka utmaningar som uppstår för EFK som rörelse om medlemmar och församlingar tar olika ställning i sakfrågan.

Arbetsgruppen inledde sitt arbete våren 2021 och samtidigt formades en grupp som följt arbetet i bön. Arbetet resulterade i en slutrapport som presenterades vid EFKs representantskapsmöte i maj 2023. Slutrapporten bearbetar frågan om hur EFKs församlingar kan bli välkomnande och lärjungaformande för alla, utifrån ledorden missionell, baptistisk, evangelikal och karismatisk, så som de definieras i EFKs Tro och självförståelse Öppnas i nytt fönster..

Om processen

Arbetsgruppen och hur de arbetat

Arbetsgruppen har bestått av Ray Baker (teologie doktor, lärare Apologia), Caroline Cedon (pastor Saronkyrkan, Göteborg), David Davage (docent, lärare ALT), Anna Enberg (doktorand, Lunds universitet), Ingemar Forss (missionsdirektor EFK), Lisa Fredlund (ledarutvecklare EFKs Sverigeprogram), Sara Furingsten (psykolog), Josefin Fållsten (samordnare för arbetsgruppen), Richard Hultmar (ordförande EFK och pastor Korskyrkan, Stockholm), Maria Karlsson (lärare ALT), Fredrik Lignell (pastor Ryttargårdskyrkan, Linköping), Frida Marklund (lärare, Götabro bibelskola), Linalie Newman (missionsdirektor EFK), Robin Nordahl Saleh (EFKare och personligt berörd av frågan om samkönade relationer), Markus Sand (programledare EFKs Sverigeprogram), Kalle Spetz (pastor Skillinge Missionshus), Roland Spjuth (docent, lärare ALT), Daniel Råsberg (missionsideolog), Victor Weidersjö (ledare församlingsplantering, Norrköping) och Linnea Åberg (regionledare för EFKs arbete i Asien).

Sedan arbetsgruppen formades i mars 2021 har de mötts ca en gång i månaden. Träffarna har företrädelsevis varit digitala, men några fysiska träffar har gjorts. Arbetsgruppens medlemmar har utifrån sina professioner och erfarenheter bidragit med texter både enskilt och i olika gruppkonstellationer. Där det har behövts har arbetsgruppen tagit in specialkompetens, till exempel när det gäller att fånga in röster från EFKs internationella arbete. Syftet har då varit att väl motsvara och representera EFK som rörelse.

Slutrapporten som presenterades vid representantskapsmötet i maj 2023 har tagits fram av arbetsgruppen som helhet. Som individer tänker de olika i detaljfrågor och om vägvalen framåt men menar att rapporten på ett rättvist sätt speglar den process de haft och de samtal som förts. Råd och reflektioner om utmaningar har formulerats av arbetsgruppen som helhet.

Några röster från arbetsgruppen

"Det var så häftigt hur banden mellan oss i arbetsgruppen stärktes under åren av att tillsammans, trots olika åsikter, brottas genom hopp och förtvivlan. Tidigare kände jag mig ofta både rädd och förvirrad utifrån frågan. Processen har nu snarare gett mig ett större hopp om att Gud har kontrollen men också uppmanar oss att våga följa även när vi inte har alla svar. Två delar i arbetet som berört mig särskilt är att få lyssna till hbtq-personers personliga berättelser och att få fördjupas i betydelsen av enhet som Guds folk. Hörrni – läs rapporten!” Frida Marklund, lärare, Götabro bibelskola.

"Att vara med i den här arbetsgruppen har varit en resa och den har inte alltid varit så enkel. Men i efterhand känner jag mig tacksam över att ha fått vara en del av arbetet. Det är inte lätt att mötas och lyssna på varandra när vi tycker så olika, men jag tror att det är en del av vårt uppdrag som kyrka i en polariserad tid. Att våga lyssna utan att positionera sig, att orka ta in andra människors liv och tro utan att döma. Jag hoppas att den som läser slutrapporten ser att det här är en radikal medelväg framskriven utifrån en önskan om stor omsorg och respekt om både Guds ord och människor. Den här erfarenheten har gjort mig både klokare och mer ödmjuk, och jag tror rapporten lägger en god grund för samtal och utforskande kring vad Gud vill göra i våra församlingar framöver." Caroline Cedon, pastor Saronkyrkan Göteborg.

Tidslinje över processen 2020-2023

 • Maj 2020: Vid EFKs kongress ger församlingsrörelsen styrelsen i uppdrag att forma en arbetsgrupp som ska göra en bearbetning å rörelsens vägnar.
 • Hösten 2020: Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp med bred representation i rörelsen. Samtidigt formas en grupp som ska följa arbetsgruppen i bön under bearbetningens gång.
 • Våren 2021: Arbetsgruppen möts för första gången. Rörelsen bjuds in till fyra digitala uppsamlingsmöten där alla får möjlighet att ge inspel till arbetsgruppen och deras bearbetning. Ett särskilt uppsamlingsmöte med ungdomsledare och ungdomspastorer i rörelsen hålls också.
 • Hösten 2021-våren 2023: Rörelsen bjuds in till totalt fyra processdagar, en per termin, då vi tillsammans arbetar med frågan om samkönade relationer. Syftet med processdagarna är att rörelsen ska få inblick i arbetsgruppens bearbetning, få möjlighet att påverka bearbetningen och att ge församlingarna en möjlighet att bearbeta frågorna tillsammans. Processdagarna tar upp fyra olika teman:
  • Evangelikal bibelläsning i relation till samkönade relationer
  • Om synd, sexualitet och identitet och frågan om samkönade relationer
  • EFK som baptistisk rörelse – hur olika kan vi tycka i denna fråga?
  • Att vara både en församlingsrörelse och en missionsrörelse - hur blir EFK en välkomnande och lärjungaformande gemenskap för alla?
 • Oktober/november 2022: Beslut i två församlingar skapar reaktioner i såväl rörelsen som i frikyrkligheten i stort. EFKs missionsdirektorer bjuder in alla pastorer i rörelsen till digitala zoom-träffar, för att förtydliga bearbetningen och dess syfte. De kommenterar också händelserna i två videohälsningar. Öppnas i nytt fönster.
 • Maj 2023: Arbetsgruppen presenterar sin slutrapport vid EFKs representantskapsmöte 12-13 maj. Alla församlingar inom EFK får varsitt ex av slutrapporten och den finns till försäljning som fysisk bok eller som e-bok.
 • Maj/juni 2023: Samtliga pastorer inom EFKs församlingar bjuds in till digitala träffar via Teams. Här ges möjlighet för pastorer att ställa frågor men också för missionsdirektorerna att lyssna in pastorernas behov.
 • Juni 2023: På Torpkonferensen hålls ett seminarium med EFKs missionsdirektorer och representanter från arbetsgruppen. Här ges en kort genomgång av rapporten och möjlighet att ställa frågor.
 • September 2023: Pastorer inom EFK bjuds in till en samtalsdag om rapporten.
 • Hösten 2023: Ytterligare material till hjälp i bearbetning i den lokala församlingen tas fram och tillgängliggörs Öppnas i nytt fönster..

Frågor och svar

Vad händer om en församling tar ett beslut som frångår EFKs vigselordning?

Det finns inget i EFKs stadgar som tvingar vare sig styrelsen eller missionsdirektorerna att agera när en församling tar beslut som frångår den gemensamma vigselordningen. EFK är enligt våra stadgar en kongregationalistisk rörelse av "självständiga församlingar tillsammans i ömsesidig överlåtelse till varandra" (EFKs Tro och självförståelse Öppnas i nytt fönster., s. 13). Detta innebär att "de lokala församlingarna är den grundläggande storheten. De förblir fria och självständiga men har slutit sig samman för att uttrycka sitt ömsesidiga beroende och sin överlåtelse till varandra" (EFKs Tro och självförståelse, s. 14).

Arbetsgruppen har inte frågan om enskilda församlingar på sitt bord, utan det är i sådana fall en styrelsefråga. I den avslutande delen av slutrapporten finns reflektioner kring hur vi ska hantera situationer där vi tänker olika.

Hur kan vi som församling bearbeta frågan i vårt sammanhang?

Slutrapporten är en värdefull resurs för vidare samtal och bearbetning i lokala församlingar. Här hittar du ytterligare material (filmer och samtalsfrågor) till hjälp för att bearbeta frågan i din lokala församling. Har du fler frågor eller funderingar om bearbetningen? Tveka inte att höra av dig till EFKs missionsdirektorer, Ingemar Forss och Linalie Newman.

Ändras kraven och kriterierna för EFK-pastorer i och med den här bearbetningen?

Nej, på samma sätt som den här bearbetningen inte har gällt EFKs ordning för vigslar, har den inte heller gällt tjänsten som pastor i EFKs församlingar. I dokumentet Pastor inom Evangeliska Frikyrkan kan du läsa mer om tjänsten pastor. Pdf, 277.2 kB.

Hur relaterar den här bearbetningen till EFKs internationella partnerskap?

Under processens gång har EFKs regionledare fört samtal med flera av våra internationella partners som står oss särskilt nära. Flera partners uttrycker förståelse för att vi i EFK utifrån vår kontext har behov av att bearbeta den här frågan och en tacksamhet över att få vara med i samtalet. Vi noterar också att våra partners uttrycker att de inte vill att vi i EFK påverkar dem i den här frågan, då det skulle uppfattas som nykolonialism. Mer om detta finns att läsa i slutrapporten.

Kontakta oss gärna vid frågor och funderingar!

Linalie Newman

Missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan

Telefon: 070-441 62 15
Mejl: Linalie Newman
Pressbild

Ingemar Forss

Missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan

Telefon: 070-981 55 10
Mejl: Ingemar Forss
Pressbild

Dokument som relaterar till processen