Test inför att leda en församlingsgrundande

Går du runt med tankar på att starta en ny församling? Funderar du på om det skulle passa dig? EFK har en modell som används för att hjälpa individer med detta.

Under mottot "Församlingar som grundar församlingar" har en rad församlingar startats upp de senaste tjugo åren, inom det som nu heter Evangeliska Frikyrkan. Det har skett med varierande resultat och ett antal försök har fått läggas ned. En viktig slutsats som har dragits är att egenskaperna hos ledaren/ledarna i den nya "församlingsplantan" är en av de viktigaste faktorerna för om och hur arbetet lyckas. Oftast står och faller arbetet med ledaren och det lilla team som han/hon samlat omkring sig.

Inom EFK finns det en nätverksgrupp som arbetar med församlingsplanteringsfrågor. Däri finns personer som genomför en speciell lämplighetsintervju och gör ett personlighetstest för att hjälpa dig att se om du är en lämplig s.k församlingsplanterare. Det är viktigt att understryka att många olika personligheter och gåvor behövs i en grupp och det är viktigt att de kompletterar varann.

Varför är intervjun viktig?

Intervjun baseras på tanken att en människas tidigare beteende är det bästa underlaget för att kunna förutsäga ett framtida beteende. Har en person exempelvis aldrig tidigare lyckats kommunicera med kyrkoovana, är sannolikheten inte så stor att den kommer att lyckas med det i framtiden. Men människor kan förändras.

Intervju utifrån 13 kategorier

Det man får fram genom intervjun är hur den intervjuade personen agerat hittills inom var och en av de tretton kategorierna. Testet ger även en fingervisning om denna person är lämplig för församlingsplantering. Det ger också en första ledning kring hur personen kan komma att lyckas med en plantering.

Intervjutestet visar också på starka och svaga sidor. Även en lämplig kandidat kan ha områden som behöver kompletteras av andra i ett team, tränas upp och eller tillägnas genom praktisk träning. Det är också viktigt att komma ihåg att intervjun bör vara en del av en större process, där båda makarna intervjuas samtidigt om man är gift, eftersom samarbete i äktenskapet är viktigt i arbetet som församlingsplanterare.

Vilka är de 13 kategorierna?

 • Förmåga att visionera
 • Inre motivation
 • Delatighet i tjänsten
 • Att nå de kyrkoovana
 • Äktenskapligt samarbete
 • Effektivt relationsbyggande
 • Överlåten till församlingstillväxt
 • Lyhördhet i samhället
 • Kanaliserande av andras begåvning
 • Flexibilitet
 • Byggande av grupper som håller ihop
 • Återhämtningsförmåga
 • Att utöva tro

Personprofil

Vi har också möjlighet att göra en personprofil med församlingsplanterare och det team man arbetar med. I mångt och mycket är det vi själva som är arbetsredskapet i en församlingsplantering, då är det extra viktigt att vi känner oss själva. Människor är helt olika men liknar ändå varandra. Vi har alla våra styrkor, begränsningar och potential och vi kan alla lära känna och utveckla dessa. Detta inlärningskoncept hjälper människor att erkänna och värdera båda egna och andras egenskaper och förstå varför vi reagerar som vi gör. Att vara medveten om egna styrkor och svagheter medverkar alltså inte enbart till bättre självförståelse utan är en stor styrka i samarbetet med andra.
Med hjälp av att göra en personprofil som bygger på DISK Personfaktor modellen kan vi lära känna oss själva och vårt beteende bättre. DISK modellen innefattar fyra olika beteendestilar; D, I, S och K.
D — dominansbeteende som utgår från behovet av styrning och kontroll. Detta gör “D-na" målmedvetna, direkta, otåliga och resultatinriktade. Bra på att få igång ett team.
I - influerande beteende (socialt inflytande) utgår från behovet av erkännande, som gör “I-na" entusiastiska, glada, pratsamma och bra på att få ihop människor trots olikheter. Bra på bygga upp lag.
S - stabilitetssökande beteende utgår från behovet av konsensus och stabilitet. Detta gör “S-na" lojala, pliktuppfyllande, samarbetsinriktade och accepterande. Goda lagspelare.
K - kompetenssökande beteende utgår från behovet av kvalitet och precision. Detta gör “K-na" detaljinriktade, analytiska, kritiska och förnuftiga. Bra organisatörer av lag.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar för att nya församlingar ska grundas i Sverige!

Cahtrine Nygren
Programledare Sverigeprogrammet Pionjär

070-303 71 00

cahtrine.nygren@efk.se